Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

Frissítve: 2019.05.29. Szerző: money.hu

Mindet nyit

Mi az a CSOK?

 

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye egy vissza nem térítendő állami támogatás, amely 2015. július 1-től igényelhető. Célja, hogy a gyermekes vagy a gyermeket vállaló családok könnyebben juthassanak lakáshoz. Aki a feltételeknek megfelel, az a gyermekei után egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphat.

2016. január 1-től lett igényelhető a „10+10 CSOK”, amely a legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére. Ez a hitel 2018. december 1-jétől 15 millió Ft-ra emelkedett, így a konstrukció "10+15 CSOK"-ra változott.

Szintén 2018. december 1-jéig a kétgyermekes családoknak nem volt lehetőségük a kamattámogatott kölcsön igénylésére, de ekkor változott a helyzet: új lakáscél megvalósítására a kétgyermekes családok is hozzájuthatnak a 10 millió Ft-os kölcsönhöz, a 2,6 millió Ft összegű CSOK mellett. 

Frissítve: 2019.05.14.

Mire lehet igényelni?

 

A Családok Otthonteremtési Kedvezményét az alábbi célokra lehet igényelni:

 • új lakás vásárlásához;
 • új lakás építéséhez;
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához;
 • meglévő, legalább komfortos lakás jövőben végzendő bővítéséhez.
Frissítve: 2016.03.09.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény (CSOK)?

 

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy
 • a fiatal házaspár, akiknél a  kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két (10.000.000 Ft igénylése esetén legfeljebb három) születendő gyermek vállalása esetén. 

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

Ha az igénylő a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az igénylő korábbi gyermekvállalása teljesült.

Frissítve: 2019.05.17.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az igénylőknek?

 

Az alábbi feltételeknek kell megfelelni CSOK igénylésekor:

 • Az igénylőnek magyar állampolgárnak kell lennie (vagy bevándorolt, vagy letelepedett, valamint a hontalan, vagy menekült, oltalmazott státuszú is igénybe veheti).
 • Ha jövőben születendő gyermekre szeretnénk kérvényezni a CSOK-ot, akkor házastársi kapcsolat szükséges és a házaspárok legalább egyik tagjának 40 éves kor alattinak kell lennie (az igénylés időpontjában).
 • A kérelmezőnek nem lehet köztartozása.
 • A házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek minimum 180 napja (legalább 3 gyermek után igényelt CSOK esetén 2 éve) folyamatosan szerepelnie kell a társadalombiztosítás nyilvántartásában biztosítottként. (A magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony leigazolása kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.)
 • Csak olyan gyermekre lehet igénybe venni a családi otthonteremtési kedvezményt, aki után még nem igényelték azt. Ha az igénylő a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettelvissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.
 • Az igénylő nem állhat tulajdonosi kapcsolatban az ingatlant eladó céggel, vállalkozóval.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a telekárat is tartalmazó saját erő maximum 10 százalékát fizeti készpénzben (a többit utalással); haszonélvezetet nem jegyez be a támogatott ingatlanra.
 • Életvitelszerűen fog a támogatott ingatlanban tartózkodni, amit lakcímkártyával köteles igazolni és a folyósítást követő 90 napon belül köteles leadni annál a pénzintézetnél, ahol a CSOK-ot igényelte.
 • A támogatási célingatlanban már csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a gyermekeik nem!
 • Házastársak, élettársak esetén mind a két félnek tulajdont kell szereznie.
 • Használt lakás vásárlása esetén törlésre került a minimum 50%-os tulajdoni arány, tehát a teljes ingatlannak a támogatott személyek tulajdonában kell lennie.
 • Bővítés esetén megmaradt a legalább 50%-os tulajdoni hányad előírás.

Az élettársak nem közös gyermek esetén, (pl. előző házasságból, vagy élettársi kapcsolatból született) az alábbi feltételekkel igényelhetik a CSOK-ot:

 • Az élettársakkal közös háztartásban élő gyermekek esetén vizsgálni szükséges, hogy a felek közös gyermekei(k) után, vagy az egyik fél saját gyermeke(i) után, illetve az előzőek kombinációja alapján nyújtják be az igénylők a támogatási igényüket és ez alapján külön szabály szerint szükséges megállapítani az igényelhető támogatás összegét.
Frissítve: 2019.05.14.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie az ingatlannak - új lakás vásárlása, építése esetén?

 

Összkomfortos feltétel törlésre került, a célingatlannak a továbbiakban a következőknek kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető új lakásnak, ha a tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, előző feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

A tanya is elfogadható célingatlannak, amennyiben a fenti feltételeket teljesíti. (Amennyiben hitel igénylése is kapcsolódik a CSOK kérelemhez, akkor a fedezetnek a banki szabályok szerinti elvárásoknak is meg kell felelnie!)

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

 

Új építésű ingatlan vásárlása vagy építése esetén nincs maximum vételár és négyzetméter-korlát. 

Az építés, bővítés költségeinek minimum 70 százalékát számlával kell igazolni.

Új építésű ingatlan vásárláskor a költségek 100 százalékát számlával kell igazolni.

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezni. Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. A használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakások vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésérére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

 • Az építőközösség keretében új lakást építők is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • A szabályozás kizárja a rokoni szálakat az építtető és az építő között: az új lakás építéséhez igényelhető CSOK-ra és adó-visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Ezek a szabályok most már az adó-visszatérítés esetén is érvényesek!

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység igazolható az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással, az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóban feltöltött legalább a munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval és az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti feltéve, ha a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az elektronikus építési naplóban feltöltött dokumentumokkal. 

Új lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény egy átmeneti rendelkezéssel 2016. szeptember 16. napjától 2016. december 31. napjáig a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető. Amennyiben a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelem a magas készültségi fokra való hivatkozással került elutasításra, az igénylő a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását. Ebben az esetben, ha a hitelcél közben már megvalósult, úgy a folyósítás a támogatott személy fizetési számlájára történik. 2017. január 1. napjától azonban a korábbi gyakorlatnak is megfelelően már csak a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

 

A lakás hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2. 

Az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2,
 • két gyermek esetén legalább 80 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.

 

A célingatlanra lakásbiztosítással kell rendelkeznie az igénylőnek (ha nincs hitel, akkor is). 

Új lakás vásárlása és építése esetén az igénylőnek lehet lakóingatlan-tulajdona (bármelyik összeg igénylése esetén).

Új lakás vásárlása és építése esetén az igénylőnek nem kell beforgatni az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát (bármelyik összeg igénylése esetén).

Új lakás vásárlása és építése esetén nincs lehetőség utólagos támogatás (utóCSOK) igénybevételére.

 

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében- ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is- a foglalkozásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt

A támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül köteles bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Frissítve: 2019.05.14.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie az ingatlannak - használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

 

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, amelyet a hitelintézet a kedvezmény iránti kérelem
elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

A célingatlannak a következőknek kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A támogatási célingatlanban már csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a gyermekeik nem! Házastársak, élettársak esetén mind a két félnek tulajdont kell szereznie. 

Használt lakás vásárlása esetén törlésre került a minimum 50%-os tulajdoni arány, tehát a teljes ingatlannak a támogatott személyek tulajdonában kell lennie. 

Bővítés esetén megmaradt a legalább 50%-os tulajdoni hányad előírás. 

A lakás vételára maximum 35.000.000 Ft lehet, településtől függetlenül. 

2018. március 15-ét követően benyújtott kérelmek esetén nem kell vizsgálni, hogy az igénylőnek van-e egyéb lakóingatlan tulajdona a támogatás igénylésekor.

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

5 éven belül eladott lakásból befolyó vételárat be kell forgatni az újonnan vásárolt ingatlan önerejébe.

Jó tudni: A megvásárolt ingatlanra a magyar állam javára 10 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont a támogatás visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

 • Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében- ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is- a foglalkozásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt
 • A támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül köteles bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Frissítve: 2019.05.20.

Mi befolyásolja a CSOK összegét?

 

1. Gyermekek száma

Minél több gyermek van a családban (vagy minél többet vállalnak), annál nagyobb összeget lehet igényelni.

Megelőlegezett támogatás esetén a fiatal házaspár hány gyermeket vállalhat:

 • gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3,
 • egygyermekes fiatal házaspár 2,
 • kétgyermekes fiatal házaspár további 1 gyermek születését vállalhatja. 

A vállalási határidők:

 • 1 gyermek vállalása esetén 4 év,
 • 2 gyermek vállalása esetén 8 év,
 • 10 millió forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év. 

2. Az ingatlan hasznos alapterülete.

Hasznos alapterületnek számít a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkélyt, a lodzsát, a teraszt, a tornácot, a tárolóhelyiséget, a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

3. Ugyancsak befolyásolja a CSOK összegét, hogy új építésű ingatlan vásárlásáról, építéséről vagy használt ingatlan vásárlásáról, bővítéséről van-e szó.

Frissítve: 2016.04.27.

Mekkora lehet a támogatás összege?

 

A támogatás összege a gyermekek számától, a lakás alapterületétől és típusától (új vagy használt) függően 600.000 és 10.000.000 forint között lehet.

 

Új lakás vásárlása vagy építése esetén: 

a) egy gyermek esetén 600.000 Ft,

b) két gyermek esetén 2.600.000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

 

Új építésű ingatlan vásárlása vagy építése esetén nincs maximum vételár és négyzetméter (m2) korlát.

Az építés, bővítés költségeinek minimum 70 százalékát számlával kell igazolni.

Új építésű ingatlan vásárlásakor a költségek 100 százalékát számlával kell igazolni.

 

Használt lakás vásárlása, vagy bővítése esetén:

gyermekek száma lakás alapterülete kedvezmény összege
1 gyermek Minimum 40 m2 600.000 forint
2 gyermek Minimum 50 m2 1.430.000 forint
3 gyermek Minimum 60 m2 2.200.000 forint
4 vagy több gyermek Minimum 70 m2 2.750.000 forint

Használt lakás esetén a lakás vételára maximum 35.000.000 Ft lehet, településtől függetlenül.

 

A lakás hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2. 

Az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2,
 • két gyermek esetén legalább 80 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.
Frissítve: 2016.04.27.

Hogyan kell igényelni?

 

Bár a CSOK hitel igénylése nélkül is igénybe vehető, az ügyintézést a hitelintézetek (bankok és takarékszövetkezetek) végzik. Jellemzően a nagyobb bankoknál, takarékszövetkezeteknél van erre lehetőség. 

A támogatást visszamenőleg nem lehet kérni, mivel azt lakásvásárlásnál a vételár részeként utalják. Utólagos támogatásra csak akkor van lehetőség, ha valaki legalább egy gyermekre korábban már igénybe vette a támogatást, és utólag születik még egy gyermeke. Továbbá az utólagos támogatás igénylésekor van olyan lakáshitele, amit a támogatással érintett lakáscélra vett fel, illetve az építkezés még nem fejeződött be. Az utólagos támogatás a hitel csökkentésére fordítható illetve az építkezéshez használható fel.

Az igénylés az egyes hitelcélok szerint az alábbi időpontokig igényelhető:

 • Lakásvásárlás esetén a végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.
 • Építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt.
 • Bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt.  Ha a bővítési munkálatok a kérelem benyújtása előtt megkezdődtek, csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Lakásépítés és bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlákkal kell igazolni. Új lakás vásárlása esetén a teljes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.

Építés vagy -bővítés esetén a munkálatokat öt éven belül be kell fejezni, ezt legfeljebb egy évvel lehet meghosszabbítani. Az építési engedély 2008. július 1-jénél nem lehet régebbi.

Frissítve: 2019.05.21.

Milyen költségekkel jár a CSOK igénylése?

 
 • Köztartozás-mentesség igazolása: 3.000 Ft
 • Tulajdoni lap másolata: 3.600 Ft / 6.250 Ft
 • Értékbecslés (vagy helyszíni szemle) 17.500-30.000 Ft
 • Energiatanúsítvány: 18.000-35.000 Ft

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye nem hitelhez kötött, tehát önmagában is lehet kérni, ebben az esetben csak az elbírálás díjköteles. Ha nem veszel fel mellé hitelt, akkor az értékbecslésért, valamint az egyes helyszíni szemlékért (építésnél, bővítésnél a munkálatok előrehaladtával szakaszonként) kell fizetni. Ha pedig hitelt is fel kell venni hozzá és ugyanannál a pénzintézetnél igényled, mint a CSOK-ot, akkor a fenti bírálati díj nem számítható fel, a támogatást pedig csak abban az esetben kapod meg, ha a bank hitelképesnek minősít.

2018. március 15. után a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalással tett rendelet szerinti nyilatkozatokkal igazolhatja a kedvezményre való alábbi jogosultság feltételeinek meglétét, így pl. a köztatozásmentességet.

Az energiatanúsítvány vásárlásnál rendelkezésre áll, mert az ingatlan eladója készítteti el.

Frissítve: 2019.05.22.