Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak

Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak

Frissítve: 2015.09.27. Szerző: money.hu csapat

Mindet nyit

Mit kell tudni a kamattámogatott hitelről?

 

2009. július 1-től megszűnt minden addigi közvetlen állami lakástámogatási kedvezmény és hitel. Valamennyi korábbi támogatási formát egy új állampapírhozam-alapú kamattámogatási forma váltotta fel.   

Az állami kamattámogatás csak forint alapú, új lakás vásárlásához nyújtott pénzintézeti hitelhez igényelhető. Az állami támogatásnak az a lényege, hogy az állam az aktuális állampapírhozam bizonyos mértékével támogatja az igénylő által kiválasztott jelzáloghitel után fizetendő kamatot, ezáltal csökkentve annak mértékét. A támogatás mértéke függ az igénylő(k) életkorától és a nevelt gyermekek számától, valamint az egyéb feltételeknek maradéktalanul meg kell felelni. Az állami kamattámogatás nem a hitel összes költségére (THM) vonatkozik, hanem kizárólag a kamatrészre.

A kedvezményes kölcsönre vonatkozó részletes támogatási szabályokat: "A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Korm. rendelet" tartalmazza.

Jó tudni: Hitelkiváltásra szolgáló kölcsönhöz kamattámogatás nem nyújtható.

Jelen útmutatóban bemutatott kamattámogatott hitel nem azonos a 2012. augusztustól igényelhető Otthonteremtési kamattámogatott hitelekkel (amelynek specialitása, hogy csak a futamidő első 5 évében nyújt kamattámogatást). Az új otthonteremtési hiteleket össze tudod hasonlítani hitelkalkulátorunkkal.

Frissítve: 2015.09.27.

Ki kaphat kamattámogatást?

 

A támogatást olyan nagykorú személy veheti igénybe:

 • Aki 35 évnél fiatalabb és maximum egy gyermeket nevel (tehát a támogatás a gyermeket nem nevelők részére is elérhető).
 • Aki 45 évnél fiatalabb és minimum két gyermeket nevel.

Azzal a feltétellel, hogy amennyiben párkapcsolatban él, úgy az életkori korlát a kérelem benyújtásának időpontjában vonatkozik házastársukra, élettársukra és bejegyzett élettársukra is.

A támogatást nem veheti igénybe olyan személy:

 • Aki egy gyermeket nevel és 35 évesnél idősebb (ez vonatkozik az igénylőre és házastársára, élettársára is).
 • Aki 45 évnél idősebb, függetlenül a gyermekek számától (ez vonatkozik az igénylőre és házastársára, élettársára is).
Frissítve: 2013.08.24.

Milyen feltételek kell megfelelniük az igénylőnek?

 

A kamattámogatott kölcsönt az a személy veheti igénybe:

 • Akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének illetve együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs, ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, önkormányzati tulajdonban lévő és szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs. Lakástulajdonnak számít az is, amennyiben az igénylő egy vállalkozást alapít, és vagyoni hozzájárulásként (apport) a vállalkozás lesz az ingatlan új tulajdonosa. Szintén lakástulajdon az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50 százalékos tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • Az igénylő(k)nek, házastársának, élettársának és szülői felügyelet alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján másik államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési, korszerűsítési célú fennálló kölcsönük nem lehet, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.
 • A tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte.
Frissítve: 2014.04.17.

Milyen egyéb feltételek kapcsolódnak a kamattámogatáshoz?

 

Az igénylés során az alábbi egyéb feltételeknek is meg kell felelni:

 • A kölcsönt azokra a lakásvásárlásokra lehet igénybe venni, amelyekre az adásvételi szerződést 2009. július 1-jét követően kötötték meg.
 • A kölcsönt a hitelintézet a saját, belső szabályzatai alapján bírálja el.
 • Az ingatlanra teljes körű biztosítást (vagyonbiztosítást) kell kötni és azt a bankra engedményeztetni, hasonlóan bármely más jelzáloghitelhez.
 • Egykeresős család esetén a bank általában megköveteli életbiztosítás megkötését.
 • Ha valakinek van lakás-takarékpénztári szerződése (bővebben a lakástakarékpénztárakról itt) és a lakástakarékpénztáron keresztül igényel kedvezményes kölcsönt, akkor arra nem igényelhet állami kamattámogatást (a kettős támogatás kizárása a rendszerből).
 • A lakáscélú állami támogatással lakóingatlant kizárólag csak a Magyar Köztársaság területén lehet vásárolni.
 • A megvásárolni kívánt lakás eladója nem lehet a kölcsönigénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa.
Frissítve: 2014.04.17.

Mennyi hitelt lehet igényelni?

 

Budapesten és a megyei jogú városokban:

 • A megvásárolni kívánt új lakás vételára legfeljebb 25 millió forint lehet (telekhányad nélkül, általános forgalmi adóval együtt).
 • Az igényelhető kamattámogatott hitel összege legfeljebb 12,5 millió forint lehet.

Egyéb településeken:

 • A megvásárolni kívánt új lakás vételára legfeljebb 20 millió forint lehet (telekhányad nélkül, általános forgalmi adóval együtt).
 • Az igényelhető kamattámogatott hitel összege legfeljebb 10 millió forint lehet.

Jó tudni: A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében biztosít kamattámogatást, tehát nem javasolt 20 évnél hosszabb futamidőt választani. A szabályozás szerint az államilag támogatott lakásvásárlási kölcsön kamata 6% alá nem csökkenhet. A támogatást igénylő személy(ek)nek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a kölcsönnel vásárolt új lakásban.

Frissítve: 2013.09.27.

Mennyi a kamattámogatás?

 

A kamattámogatás mértékét az állampapírhozam (referenciahozam) százalékában állapították meg (a kölcsön igénylésekor fennálló feltételek szerint):

 

Referenciahozam %-a

45. életév betöltéséig hat vagy több gyermek esetén

70%

45. életév betöltéséig öt gyermek esetén

64%

45. életév betöltéséig négy gyermek esetén

59%

45. életév betöltéséig három gyermek esetén

55%

45. életév betöltéséig két gyermek esetén

52%

35. életév betöltéséig, legfeljebb egy gyermek esetén

50%

Egy 35 év alatti egy gyermeket nevelő (minden támogatási feltételnek egyébként megfelelő) pár esetén például, ha az állampapírhozam 7%, akkor a kamattámogatás mértéke maximum 3,5% (7% szorozva 0,5-tel) lehet. Feltételezve, hogy a kiválasztott kölcsön kamata 9%, ebből kerül levonásra a 3,5%, ami 5,5%-os kamatot jelentene. Mivel a szabályozás értelmében a kölcsön kamata nem lehet kevesebb, mint 6%, ezért ebben az esetben a kamat 6%.

Amennyiben a támogatott személyek 45. életévének betöltése előtt a családban eltartott gyermekek száma nő, úgy a kamattámogatás mértéke növekszik, de a kölcsön kamata ez esetben sem csökkenhet 6% alá.

Amennyiben az eltartott gyermekek száma a hitelbírálat alkalmával megállapított gyermekszámhoz képest csökken, a kamattámogatás akkor sem lehet kevesebb, mint korábban volt.

Frissítve: 2014.04.17.

Ki tekinthető gyermeknek kamattámogatás szempontjából?

 

Gyermek az igénylő által eltartott, vér szerinti, örökbefogadott, vagy hatósági, bírósági határozat (például gyámság, tartós nevelés) alapján nevelésbe vett gyermeke, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A kamattámogatást egy gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

A 16. életévét már betöltött gyermek is az igénylő eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, illetve legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett.

Frissítve: 2013.08.24.

Mi minősül vásárlás esetén új lakásnak?

 

Műszakilag akkor új a lakás, ha azt az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan építették, vagy emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel építették (kivéve családi vagy ikerház esetén). Nem új lakás a meglévő épület (például mozi, munkásszállás, laktanya, üzlethelyiség) átalakításával kialakított lakás. Szükséges továbbá, hogy az építéssel olyan lakóegység jöjjön létre, amely a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, és amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles.

Az új lakásnak értékesítés szempontjából is újnak kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy az új lakást gazdasági társaság, egyéni vállalkozó építette értékesítés céljára és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor. Vagy amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, vagy hitelintézet.

Új lakásnak számít, ha gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó építette az új lakást, amelyet legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítottak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor.

Frissítve: 2014.04.17.

Mire kell figyelni az igényléskor?

 

A kamattámogatott kölcsönt csak akkor lehet igénybe venni, ha a kedvezményezett és az együtt költöző(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket a vételár kiegyenlítésére felhasználják. A kedvezményezett rendelkezésére álló anyagi eszközöket kell számításba venni, vagyis az igénylést megelőző 5 éven belül értékesített lakás(ok) eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

 • Az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével,
 • a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével.

A lakásvásárlást igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet állított ki, amely számlakibocsátóként szerepel a NAV külön nyilvántartásában. A teljes vételárról (100 százalékban) számlát kell bemutatni.

A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül be kell mutatnia a hitelintézet részére az állami adóhatóság által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatot, kivéve, ha a tulajdonszerzés illetékmentes.

A támogatott hitelt igénylőknek vállalni kell továbbá, hogy legalább egy évig nem értékesítik a támogatott kölcsönből vásárolt lakást. Ha a kamattámogatással vásárolt lakás az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésétől számított egy éven belül elidegenítésre kerül, úgy a kamattámogatás megszűnik és az adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerint számított kamataival együtt visszafizetni.

A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását, vagy együttköltözését a kölcsönkérelem benyújtásakor vállalta.

A támogatott kölcsönre való jogosultság megállapítását az új lakás vásárlásáról szóló végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kell kérni a hitelintézettől.

Frissítve: 2013.09.22.